StuArt Algemene Vergadering 04/11 + "Word stuver!" Campagne

StuArt 23 October 2019

Beste studenten en toekomstige stuvers,

Het semester is alweer volop bezig, maar in onze facultaire studentenraad moeten er nog een aantal plaatsjes worden opgevuld door (nieuwe) studentenvertegenwoordigers. We zijn daarom op zoek naar enkele enthousiaste studenten die dit academiejaar StuArt willen versterken en de stem van de studenten willen verdedigen in diverse raden en commissies.

Als student in een van die raden heb je gemiddeld eenmaal per maand een vergadering. Op die vergaderingen behandel je samen met professoren en ander academisch personeel belangrijke thema’s die de studenten aangaan zoals het aanstellen van docenten, het herbekijken van programma’s, deelnemen aan de gesprekken omtrent de onderwijsevaluaties etc. Het is daarbij de bedoeling dat je mee in discussie treedt en instaat voor het belang van de studenten. Daarnaast is het belangrijk dat je de informatie ook doorgeeft aan de algemene vergadering van StuArt zodat wij kunnen inspelen op deze thema’s en deze informatie correct tot bij de studenten kunnen brengen. Het is ook via die weg dat wij je vanuit StuArt kunnen ondersteunen bij belangrijke agendapunten in jouw raad of commissie. Tot slot heb je als stuver ook recht op een bijzonder statuut op basis van jouw mandaat. Indien een commissie zou overlappen met één van je lessen, kan je hier o.a. beroep op doen.

Concreet zijn we op zoek naar studenten voor de faculteitsraad, een aantal facultaire commissies en deel van de opleidingscommissies.

1) Faculteitsraad (FR)

De faculteitsraad is het hoogste beslissingsorgaan aan de faculteit en we zijn hiervoor nog op zoek naar 5 studenten. Je mandaat is geldig voor één jaar tot de verkiezingen voor de FR van 2020-2022 in het tweede semester zijn afgerond (waar we je ook voor aanmoedigen om je kandidaat voor te stellen! Meer informatie daarover volgt later).

De faculteitsraad wordt voorgezeten door de decaan en is samengesteld uit de voorzitters van de verschillende opleidingen en vakgroepen samen met verkozen vertegenwoordigers uit het zelfstandig academisch personeel, assistenten, het administratief personeel en tot slot natuurlijk de studenten. De faculteitsraad is onder andere bevoegd voor het aanduiden van lesgevers en brengt haar advies uit over het vaststellen van opleidingsprogramma’s, toelatingsvoorwaarden, het inrichten van eventuele toelatingsexamens en de vacatures voor academisch personeel. Ook eigen thema’s die volgens ons van belang zijn kunnen we hier op tafel leggen, zoals mentaal welzijn.

Studentenvertegenwoordigers in deze raad moeten dus de mening van de studenten vertegenwoordigen over alle zaken die op facultair niveau beslist worden. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het opstellen en/of goedkeuren van de examenroosters, het al dan niet instellen van een toegangsexamen, advies over eventuele aanpassingen aan de opleiding, etc.

Deze raad komt één keer per maand samen op woensdag van 10u tot 13u. De eerstvolgende vergadering is op woensdag 6 november.

Studenten die zich kandidaat willen stellen moeten worden verkozen door en op de eerstvolgende algemene vergadering van StuArt die plaatsvindt op maandag 4 november van 20u tot 22u in lokaal 100.017 in de Blandijn. De kandidaten die worden goedgekeurd door de AV, worden vervolgens op de faculteitsraad van 6 november voorgedragen. Indien je interesse hebt, kan je je kandidatuur insturen naar stuart@ugent.be ten laatste tegen woensdag 30 oktober 23u59. Je kandidatuur moet de volgende zaken omvatten: een motivatie van ongeveer één pagina waarin je verklaart waarom jij graag studentenvertegenwoordiger wil worden in de faculteitsraad, je naam, je studierichting en -jaar en een foto van jezelf.

2) Facultaire raden en commissies

2.1) Vaste AAP-commissie

AAP-commissies gaan over het oordelen van het assisterend personeel. Dit gaat bijvoorbeeld over hoeveel extra assistenten er nog nodig zijn, welk soort assistenten er zijn, welke loonschalen worden toegekend etc.

Hierin zetelen twee studenten. We zoeken nog één studentenvertegenwoordiger om Pauline te vergezellen.

2.2) Commissie nevenactiviteiten

Deze commissie gaat over het oordelen van wat proffen buiten hun uren aan de UGent mogen doen. Dit gaat om bijvoorbeeld werken in het buitenland, lesgeven aan andere universiteiten, extra onderzoek, verbonden zijn aan andere instellingen, archieven of musea etc.

Hierin zetelt één student die we nog zoeken. Deze commissie komt 2 à 3 keer per jaar samen.

2.3) ZAP-commissies toegepaste taalkunde

Deze commissies moeten sneller opgevuld worden omdat de eerstvolgende vergaderingen reeds eind oktober plaatsvinden. Per commissie zijn er twee studenten toegepaste taalkunde nodig. Voor de ZAP-commissie Empirische vertaal- en tolkwetenschap hebben we reeds één naam ontvangen. Deze commissies gaan over het aanstellen van nieuwe docenten, je bespreekt hierbij dus de binnengekomen kandidaturen en beslist mee over wie mogelijks de nieuwe lesgever wordt. Voor de volgende vakken wordt op deze commissies een nieuwe docent aangesteld:

Wat deze drie facultaire commissies betreft, volstaat het om een mailtje te sturen naar stuart@ugent.be met je naam, studierichting en de desbetreffende commissie waarvoor je je wilt opgeven. Er moeten hiervoor dus geen kandidaturen worden ingediend.

3) Opleidingscommissies (OC)

Tot slot zijn we nog op zoek naar een aantal studentenvertegenwoordigers die in de verschillende opleidingscommissies willen zetelen. De opleidingscommissie vervult diverse taken, o.m. het uitwerken en bijsturen van de studieprogramma's en -trajecten, het aanduiden van de lesgevers, het opstellen van de lessenroosters, de opvang van nieuwe studenten, etc. Als student kan je hier problemen met bepaalde vakken aankaarten of de organisatie ervan in het kader van de gehele opleiding.

Concreet zijn we nog op zoek naar stuvers voor in de volgende OC’s

Ook hiervoor stuur je gewoon een mailtje naar stuart@ugent.be met je naam, studierichting en de desbetreffende opleidingscommissie waarvoor je je wilt opgeven.

Als je vragen hebt over een van de raden of over studentenvertegenwoordiging in het algemeen, kan je ons ook steeds via mail bereiken via stuart@ugent.be. We beantwoorden graag al jullie vragen en kijken ernaar uit je kandidatuur te ontvangen! Verder houden we jullie ook steeds op de hoogte op sociale media of via onze website.

Facebook

Instagram

Website

PS: Opgelet! Het gaat hier nog niet om de officiële stuver-verkiezingen die door de Gentse Studentenraad worden georganiseerd. Deze verkiezingen vinden pas in het tweede semester plaats en zijn specifiek voor mandaten in de FR van 2020-2022.

Link naar Facebook evenement

Recent nieuws

StuArt Algemene Vergadering 04/10

StuArt

21 September 2021

StuArt Algemene Vergadering 9/3

None

27 February 2020

Beleidsmedewerkers

None

26 February 2020

Stuver 2020 klaarstoommoment

None

25 February 2020